Zarządzanie i administrowanie

Zarządzanieadministrowanie nieruchomościami stanowi główny i najważniejszy człon oferowanych przez nas usług i tym samym najistotniejszy z punktu widzenia Klienta.

Poprzez administrowanie i zarządzanie rozumiemy m.in.:

  • protokolarne przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji technicznej;
  • sporządzanie i aktualizowanie wykazu lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
  • przygotowanie projektów umów oraz kontrolę nad prawidłowością wykonania umów na dostawę mediów: wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości;
  • organizowanie prac naprawczych, negocjowanie i przygotowywanie projektów umów o wykonywanie w obiekcie robót naprawczych, usuwania awarii i skutków awarii;
  • organizowanie sprawdzeń, kontroli w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
  • podejmowanie działań mających zapewnić przestrzeganie przez współwłaścicieli, a także osoby trzecie przebywające w obiekcie, postanowień obowiązującego regulaminu administracyjnego;
  • określanie, analizowanie i wdrażanie alternatywnych sposobów wykorzystania powierzchni;
  • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości części wspólnych obiektu.